วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


กศน.อำเภอบางบาล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่
 1 ปีการศึกษา 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 255ึ7 
โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.รูปถ่าย นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน เดือน) จำนวน รูป 
2.สำเนาบัตรประชาชน ใบ 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ใบ 
4.สำเนาวุฒิการศึกษา ใบ พร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง 
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล 
สถานที่รับสมัคร  -  กศน.อำเภอบางบาล 
                        -  กศน.ตำบลทุกตำบล 
                        -  จุดนัดรับสมัครตามตำบลต่าง ๆ 
ติดต่อสอบถามได้ที่   โทรศัพท์หมายเลข   035-307750

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมไหว้ครู 9 มิถุนายน 2556

            กศน.อำเภอบางบาล กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 ในวันที่  9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด  มีกำหนดการดังนี้

08.00-08.30 น.               ลงทะเบียนรายงานตัว
08.30-09.00 น.               ซักซ้อมพิธีการไหว้ครู
09.00-10.30 น.               เริ่มพิธีการไหว้ครู
                                        -  เมื่้อประธานมาถึง นักศึกษาทำความเคารพ
                                        -  ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระ ที่แทนโต๊ะหมู่บูชา
                                        -  เริ่มพิธีการ นักศึกษาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
                                        -  ประธาน เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล
                                        -  นักศึกษา กล่าวคาถาไหว้ครู
                                        -  นักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน
                                        -  นักศึกษา นำพานไปมอบให้คุณครู
                                        -  ประธาน กล่าวให้โอวาท
10.30 - 15.00 น.              กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 * หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00- 13.00 น. *

คลังบทความของบล็อก