วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 
โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ พร้อมวุฒิการศึกษาตัวจริง
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล
สถานที่รับสมัคร -  กศน.อำเภอบางบาล 
                    -  กศน.ตำบลทุกตำบล 
                    -  จุดนัดรับสมัครตามตำบลต่าง ๆ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 035-307750

1 ความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก